REGRES ZA LETNI DOPUST 2021

REGRES ZA LETNI DOPUST 2021

Vsak delavec, ki ima sklenjeno delovno razmerje in je upravičen do dopusta, je upravičen tudi do izplačila regresa za letni dopust. Delodajalci morajo izplačati najmanj v višini minimalne plače. Rok za izplačilo regresa za letni dopust je 1. julij tekočega koledarskega leta. V izjemnih primerih, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in če ima delodajalec resne likvidnostne težave, se lahko regres izplača tudi do 1. novembra.

V nadaljevanju najdete osnovne podatke v zvezi z regresom za letni dopust 2021.

Višina regresa za letni dopust

Minimalna višina regresa za letni dopust je določena v zakonu in je minimalna bruto plača, ki v letu 2020 znaša 1.024,24 EUR. V zakonu je določen minimum pravic delavca, seveda lahko kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi določi višji znesek regresa za letni dopust.

Navedeni zneski predstavljajo celoten regres, do katerega je upravičen delavec, ki je pri delodajalcu zaposlen celotno leto. V kolikor delavcu delovno razmerje preneha (ali se zaposli) med letom, mu pripada sorazmerni del in sicer 1/12 regresa za vsak mesec dela pri delodajalcu.  V kolikor je delavec v koledarskem letu zaposlen pri več delodajalcih, mu vsak dolguje sorazmerni del, glede na čas zaposlitve pri njem.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delavcem, ki delajo krajši delovni čas po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali predpisih o starševskem dopustu, pripada celotni regres za letni dopust.

Obdavčitev regresa za letni dopust

Regres za letni dopust do višine zadnje znane povprečne plače v Sloveniji je razbremenjen akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Trenutno znaša zadnja znana povprečna plača 2.009,50 EUR. V primeru, da delodajalec izplača višji znesek, je potrebno od zneska, ki presega povprečno plačo, obračunati in v 5 dneh po izplačilu regresa tudi plačati dohodnino in prispevke za socialno varnost.

Regres je v celoti davčno priznan strošek.

Vračilo preveč izplačanega regresa za letni dopust

Če je delavcu prenehalo delovno razmerje po tem, ko je že prejel celotni regres za letni dopust, mora preveč plačan regres vrniti delodajalcu.  Vračilo se v praksi najpogosteje izvede s pobotom pri izplačilu zadnje plače. Vendar pozor – delodajalec mora od delavca pridobiti strinjanje s pobotom regresa pri izplačilu plače. Priporočljivo je, da se z delavcem glede zneska in načina vračila regresa dogovorite takoj ob odpovedi, soglasje o pobotu pa naj se podpiše skupaj z dokumentom o prenehanju delovnega razmerja, oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Če se delavec s pobotom ne strinja in tudi sicer ni pripravljen kako drugače vrniti delodajalcu preveč izplačanega regresa, delodajalcu preostane samo še tožba pred pristojnim sodiščem.

Kaj pa če delavec regresa ne želi vrniti, delodajalec pa se odloči, da delavca za preveč izplačan regres ne bo terjal? FURS pojasnjuje, da se v tem primeru del regresa v višini, ki predstavlja razliko med izplačilom in pripadajočim sorazmernim delom regresa, glede na obdobje zaposlitve, obravnava kot drugi prejemek iz delovnega razmerja. To pa pomeni, da mora delodajalec od tega zneska obračunati vse prispevke za socialno varnost in tudi akontacijo dohodnine.

Sorodne objave

Novice