SOLIDARNOSTNA POMOČ

SOLIDARNOSTNA POMOČ

SOLIDARNOSTNA POMOČ

Za primere enkratne solidarnostne pomoči, ki jo izplača delodajalec v letu 2023, za hujšo škodo, nastalo zaposlenemu zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023, je določeno, da se le-ta ne všteva v davčno osnovo do 10.000 eurov.  Se pravi do 10.000 eur,  ne delodajalec, ne zaposleni ne plačata davkov in prispevkov. Za hujšo škodo se šteje škoda, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje.

V teh primerih bo torej višina neobdavčenega zneska enkratne solidarnostne pomoči znašala 10.000 eurov namesto splošno veljavne višine 2.000 eurov.

Pogoji za izplačilo solidarnostne pomoči, so naslednji:

  • zaposleni je utrpel hujšo škodo zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023,
  • delodajalec enkratno solidarnostno pomoč izplača v letu 2023,
  • zaposlenemu je nastala takšna (hujša) škoda, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje.

Delodajalec mora poznati okoliščine posameznega primera, da bo pravilno izračunal davčni odtegljaj od dohodkov iz delovnega razmerja. V primeru izplačila enkratne solidarnostne pomoči po 52. členu ZOPNN-F mora tako delodajalec za vsak posamičen primer zagotoviti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz te določbe. Pogoj, da se lahko uporabi davčna obravnava enkratne solidarnostne pomoči po 52. členu ZOPNN-F, je neposredna prizadetost zaposlenega zaradi poplav v avgustu 2023, kot je primeroma poškodovanje ali uničenje nepremičnine v kateri biva ali poškodovanje ali uničenje opreme nepremičnine v kateri biva.

Zaposleni mora pred izplačilom enkratne solidarnostne pomoči po tej določbi, delodajalcu nastalo škodo izkazati z ustreznimi dokazili o nastanku takšne škode, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje, npr.:

  • zapisnik o prijavi škodnega dogodka na naslovu zaposlenega zavarovalnici,
  • cenitve,
  • fotografije, iz katerih je razvidna škoda na naslovu zaposlenega,
  • računi popravil, dokazila o prejetih sredstvih za popravo škode, ipd.

Sorodne objave

Novice