SPREMEMBA RAČUNOVODSKIH STANDARDOV

SPREMEMBA RAČUNOVODSKIH STANDARDOV

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 1. julija 2015 sprejel Osnutke Slovenskih računovodskih standardov 2016 (SRS 2016) in Pravila skrbnega računovodenja 2016 (PSR 2016). Javna razprava o SRS 2016 in PSR 2016 bo trajala do 1. oktobra 2015.

SRS 2016 temeljijo na določbah Direktive 2013/34/EU in spremembah ter dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, ki so bile sprejete v juliju. Novi standardi so pisani predvsem za posamične računovodske izkaze malih in srednjih organizacij in poenostavljajo pravila računovodenja. Izhajajo iz obstoječih standardov, vendar so dopolnjeni z najnovejšimi teoretičnimi dosežki na področju revidiranja, odpravljajo pa tudi nekatere pomanjkljivosti in podvajanja. Uvedena je nova sistematika SRS, ki ne urejajo več konsolidiranja računovodskih izkazov, kajti po ZGD-1 se bodo družbe konsolidirale po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP) oziroma Mednarodnih računovodskih standardih (MRS).

Sorodne objave

Novice