SPREMEMBA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

SPREMEMBA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o gospodarskih družbah. Novela v slovenski pravni red vnaša določbe Direktive 2013/34/EU o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, določbe glede omejevanja ustanavljanja gospodarskih družb in druge spremembe.

Z namenom preprečiti nepoštene poslovne prakse pri ustanavljanju novih gospodarskih družb so dodane nove določbe glede omejevanja ustanavljanja gospodarskih družb. Dodaja se nova omejitev ustanavljanja podjetij osebam, ki bodo kršile pravila v zvezi s plačilom za delo in z zaposlovanjem na črno. Prav tako se ustanavljanje omejuje osebam, ki so bile z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Ustanovitelj oziroma družbenik družbe z omejeno odgovornostjo tudi ne bo mogla postati oseba, ki je v obdobju zadnjih treh mesecev pridobila delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ustanovljene v zadnjih treh mesecih. Namen te določbe je otežiti ustanavljanje d.o.o. na zalogo in izigravanje upnikov, države, zaposlenih povezanih z njimi, pri čemer pa zakon vsebuje več izhodov, ki osebam s podjetniškimi cilji ne preprečuje ustanavljanje d.o.o.

Sorodne objave

Novice