SPREMEMBE PRI OBDAVČITVI PODJETIJ

SPREMEMBE PRI OBDAVČITVI PODJETIJ

Z letom 2020 bo prišlo pri obdavčitvi podjetij do omejitve pri zmanjšanju davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in pokrivanja prenesenih davčnih izgub. Podjetja, ki ustvarjajo dobiček in so doslej znižala davčno osnovo na 0 zaradi uveljavljanja davčnih olajšav ali pokrivanja preteklih izgub, bodo po novem plačala davek.

N 6. novembra so stopile v veljavo spremembe zakonov s področja davkov in sicer: zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ter zakona o davčnem postopku. O spremembah na področju obdavčitve dela smo že pisali, novico najdete tukaj. Tokrat vam bomo predstavili glavne novosti na področju obdavčitve podjetij.

Najpomembnejša novost, ki nas čaka naslednje leto je uvedba omejitve pri zmanjšanju davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in pokrivanja prenesenih davčnih izgub. Če bo imela pravna oseba dobiček za davčne namene, potem se bodo vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznale največ v višini 63% davčne osnove. To pomeni, da podjetja ne bodo mogla več znižati davčne osnove na 0 eur zaradi visokih investicij v raziskave in razvoj, investicij v osnovna sredstva, zaradi zaposlovanja določenih kategorij zaposlenih (invalidov, brezposelnih oseb), kot tudi zaradi vplačil v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in plačanih donacij. Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter v osnovna sredstva se bodo lahko kot do sedaj prenašala v naslednjih 5 davčnih obdobij, ostale olajšave bodo zniževale davčno osnovo le v letu nastanka, kar pomeni dodatno omejevanje dejanske možnosti uporabe davčnih olajšav. Enake določbe veljajo tudi za samostojne podjetnike posameznike.

Ker je v letu 2019 prišlo do spremembe računovodskih standardov na področju izkazovanja poslovnih najemov, se je moral temu prilagoditi tudi zakon o davku od dohodka pravnih oseb. Spremenilo se je evidentiranje odhodkov iz poslovnih najemov, po novem se iz tega naslova izkazujejo stroški amortizacije. Skladno s spremenjenim zakonom se kot davčno priznan odhodek prizna strošek amortizacije sredstva z uporabo najvišje letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dobi sredstva v poslovnem najemu. Dopolnjena določba zakona se uporablja od 1. 1. 2019 dalje, torej od začetka uporabe novih računovodskih pravil. Spremenjena računovodska pravila niso zavezujoča za mikro in majhna podjetja, le ti lahko še vedno izkazujejo stroške najemnin.

Sorodne objave

Novice