SPREMEMBE PRI POROČANJU V EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN

SPREMEMBE PRI POROČANJU V EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin  je z letom 2018 prišlo do nekaterih sprememb v ureditvi poročanja o sklenjenih pravnih poslih z nepremičninami v Evidenco trga nepremičnin (ETN). 

Z letom 2018 fizičnim osebam ni potrebno več poročati o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS. Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalec – fizična oseba sklene z najemojemalci – fizičnimi osebami so najemodajalci po novem dolžni poročati FURS-u ob oddaji napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. To velja za vse najemne posle, ki jih bodo najemodajalci – fizične osebe sklenili v letu 2018 z najemojemalci – fizičnimi osebami. Le te bodo dolžni poročati FURS-u prihodnje leto ob oddaji napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2018.

Najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci – fizične osebe sklenejo z najemojemalci – pravnimi osebami, samostojnimi podjetniki ali drugimi osebami, ki so v skladu s predpisi dolžni plačati akontacijo dohodnine ob izplačilu najemnine, so od 1.1.2018 dalje dolžni poročati najemojemalci. Ti najemojemalci so morali sporočiti podatke o najemnih pravnih poslih, ki so jih sklenili s fizičnimi osebami v času od 1. januarja 2018 do 26. junija 2018,  do 15. julija 2018.

V ETN se po novem poročajo le najemna posla, ki so sklenjena za najmanj 6 mesecev.

Po novem je prenehala tudi obveznost poročanja lizingodajalcev o aneksih k pogodbam,  predčasnih prekinitvah ali odpovedih pogodb o finančnem najemu. Še vedno pa so dolžni poročati o sklenjenih pogodbah o finančnem najemu za posle z nepremičninami, za katere se pri prodaji obračuna DDV.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice