STE DELAVCEM ŽE VROČILI OBVESTILA O TEM, KOLIKO DNI LETNEGA DOPUSTA JIM PRIPADA?

STE DELAVCEM ŽE VROČILI OBVESTILA O TEM, KOLIKO DNI LETNEGA DOPUSTA JIM PRIPADA?

Delavcu s sklenitvijo delovnega razmerja pripada tudi letni dopust. Obvestilo o tem, koliko dni letnega dopusta mu pripada v letu 2018, mora delodajalec delavcu vročiti najkasneje do 31.3.2018. Obvestilo mora biti v pisni obliki, vročeno pa je lahko osebno ali po elektronski poti na »službeni« elektronski naslov delavca.

Pravica do letnega dopusta

Pravico do letnega dopusta pridobi delavec s sklenitvijo delovnega razmerja.

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom ima pravico do sorazmernega dela – 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.

Koliko dopusta pripada delavcu v koledarskem letu?

Višina letnega dopusta, ki pripada delavcu v koledarskem letu je določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), v kolektivnih pogodbah, internih aktih delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi.

ZDR-1 določa osnovni minimalni dopust in dodatni dopust. Osnovni minimalni letni dopust znaša štiri tedne. To pomeni, da je osnovni minimalni letni dopust 20 dni (če je delavnik razporejen na 5 dni v tednu) oz. 24 dni (če je delavnik razporejen na 6 dni v tednu).

Do dodatnih dni dopusta pa so upravičeni::

  • Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – do najmanj 3 dni dodatnega letnega dopusta,
  • Delavec, čigar otrok še ni dopolnil 15 let – do 1 dan dodatnega letnega dopusta za vsakega otroka. Letni dopust se izrablja glede na potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca, pri čemer se upošteva tudi njegove družinske obveznosti.
  • Način izrabe letnega dopusta?
  • Delavcu pa pripadajo tudi dodatni dnevi, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, internimi akti delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi.

Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo, starši šoloobveznih otrok pa imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.

V kolikor pa delodajalec ugotovi, da bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces, lahko delavcu odreče izrabo letnega dopusta.

Kazenske določbe

V kolikor delodajalec (podjetje ali samostojni podjetnik) ne obvesti delavcev o odmeri letnega dopusta, je lahko kaznovan z globo od 750 do 2.000 EUR. Kaznovana je tudi odgovorna oseba delodajalca in sicer z globo od 100 do 800 EUR. Kazni za manjše delodajalce (delodajalce, ki zaposlujejo 10 ali manj delavcev) znašajo od 200 do 1.000 EUR.

V Računovodski družbi Nucleus plus vam lahko pomagamo pri pripravi obvestil o odmeri letnega dopusta. Naši sodelavci lahko preverijo tudi, ali imate urejene evidence in pravilnike v zvezi z delovnimi razmerji.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice