STE VPISALI DEJANSKE LASTNIKE PODJETJA V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV?

STE VPISALI DEJANSKE LASTNIKE PODJETJA V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV?

Vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije (gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove,…), morajo vpisati dejanske lastnike v Register dejanskih lastnikov (RDL).  Rok za predložitev je 8 dni od vpisa v Poslovni register oziroma od  nastanka spremembe podatkov. Globe za neporočanje so zelo visoke.

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta s poslovnim deležem večjim od 25% oziroma fizična oseba, ki poslovni subjekt nadzira ali jo kako drugače obvladuje.

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe (gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove,…), ki so vpisane v Poslovni register Slovenije. Izjeme so enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, pri katerih je družbenik fizična oseba in hkrati njen edini zastopnik, in gospodarske družbe, katere delnice kotirajo na borzi. Podatki se morajo vpisati v RDL v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov (lastništva).

V RDL se vpišejo podatki o:

• pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
• dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL)

Globe za neporočanje so zelo visoke. Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če ne vpiše v register podatkov o svojem dejanskem lastniku ter njihove spremembe. Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Vnos podatkov o dejanskih lastnikih lahko izvede zastopnik poslovnega subjekta, če je kot uporabnik prijavljen na spletnem portal Ajpes in ima kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Za vnos pa lahko pooblasti pooblaščenca, tudi  računovodski servis. Pri pripravi podatkov o dejanskih lastnikih in vnosom v Register dejanskih lastnikov na spletni strani Ajpes vam lahko pomagamo tudi mi. Sporočite, če želite našo pomoč.

Sorodne objave

Novice