STROŠKI PREVOZA IN NOČITEV ZNIŽUJEJO DOHODNINO PRI DELIH PO PODJEMNI ALI AVTORSKI POGODBI

STROŠKI PREVOZA IN NOČITEV ZNIŽUJEJO DOHODNINO PRI DELIH PO PODJEMNI ALI AVTORSKI POGODBI

Osebe, ki delajo preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, prokure, upokojenci, ki delajo preko pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela ter študentje, ki delajo preko študentskega servisa, si lahko znižajo dohodnino, če uveljavljajo dejanske stroške prevoza in nočitev.
Dohodki, ki so izplačani preko avtorske ali podjemne pogodbe, pogodbe o prokuri, pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev ter dohodki študentov za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščenega študentskega servisa so obdavčeni z dohodnino. V davčno osnova dohodka se všteva celoten prejet dohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami. Povračila stroškov (npr. nočitev, prevoz)  se vštevajo v celotnem znesku, ne glede na to, ali so izplačana direktno prejemniku dohodka, ali pa je naročnik storitev plačal neposredno ponudniku storitev (npr. hotelu, letalskemu prevozniku). Davčna osnova, od katere se obračuna 25% dohodnina, je celoten dohodka zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati prejemnik dohodka, in za normirane stroške v višini 10 % od dohodka. Poleg normiranih stroškov pa lahko prejemnik dohodka uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela.

Pri prevozu na delo lahko uveljavlja povračila stroškov do višine stroškov javnega prevoza. Če pa iz utemeljenih razlogov (pomanjkanje javnega prevoza, časovno neustrezen vozni red itd.) uporaba javnega prevoza ni možna, pa se kot strošek prevoza na delo prizna 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med prebivališčem in mestom opravljanja dela. Stroški prevoza se priznajo na podlagi dokazil o njihovem nastanku. Pri uporabi javnega prevoza je dokazilo vozovnica. Če oseba uporabi lastno prevozno sredstvo, pa mora davčnemu organu predložiti podatek o številu prevoženih kilometrov med prebivališčem in mestom opravljanja dela ter pisno izjavo o uporabi lastnega vozila. V vsakem primeru pa mora predložiti davčnemu organu tudi potrdilo naročnika dela o mestu opravljanja dela ter poročilo o prisotnosti na delu.

Prejemniku dohodka se priznajo tudi stroški prevoza in nočitev na službeni poti. Uveljavlja se lahko dejansko nastale stroške prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi,  če se je uporabljalo lastno prevozno sredstvo pa 0,37 eura za vsak prevožen kilometer. Stroške cestnin, parkirnin in nočitev se dokazuje z računi.

Obstajata dva načina uveljavljanja dejanskih stroškov prevoza in nočitev. Stroške lahko oseba uveljavlja z zahtevkom že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine, in sicer tako, da na FURS do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto pošlje pisni zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov in dokazila. Če navedeni rok zamudi, pa lahko dejanske stroške uveljavlja najpozneje v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine s predložitvijo ugovora, zahtevka in dokazil.

Zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov je objavljen na eDavkih. Obrazce se lahko odda preko eDavkov ali v pisni obliki na finančni urad, kjer ima prejemnik dohodka prebivališče.

Sorodne objave

Novice