UKREP ČAKANJA NA DELO PODALJŠAN DO KONCA LETA

UKREP ČAKANJA NA DELO PODALJŠAN DO KONCA LETA

V soboto, 24. oktobra, je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Delodajalci lahko uveljavljajo delno povračilo nadomestila plače  za zaposlene, ki so jih napotili na začasno čakanje na delo v obdobju od 1.10.2020 dalje, ker jim zaradi posledic epidemije začasno ne morejo zagotavljati dela, vendar najdlje do 31.12. 2020.

Gre za podaljšanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcev na začasnem čakanju na delo, zato je ukrep vsebinsko podoben ukrepu iz prejšnjega interventnega zakona. Do spremembe je prišlo pri pogoji za upravičenost, in sicer so do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20  odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljajo delodajalci, ki imajo na dan predložitve vloge plačane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti ter predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let. Ravno tako delodajalci na dan predložitve vloge ne smejo biti v stečajnem in likvidacijskem postopku.

Delavec se v času začasnega čakanja na delo lahko vrne na delo do sedem dni v tekočem mesecu. Ne pozabite, delodajalec mora o tem predhodno obvestiti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Delodajalec, ki prejema povračilo izplačanih nadomestil plače, mora delavcem v zakonskem roku izplačati nadomestilo plače. Prav tako ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo. V času prejemanja nadomestila tudi ne sme odpustiti delavca, ki ga je napotil na začasno čakanje na delo, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov.

ZNESEK DELNEGA POVRAČILA PLAČE

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80 osnove, ki pa ne sme biti nižja od minimalne plače.

V skladu z zakonom bo delodajalec dobil povrnjeno 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega. Znesek je omejen z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost (892,50 EUR).

ODDAJA VLOGE NA ZRSZ

Vlogo za delno povračilo nadomestila plače delodajalec odda elektronsko na ZRSZ, na Portalu za delodajalce. Vlogi se priložijo pisne odredbe. Vlogo mora delodajalec oddati najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih. Pozor, če je delodajalec zaposlene napotil na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo novega zakona, za obdobje od 1.10.2020, mora predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 1.11.2020.  

Ukrep velja do 31. decembra 2020, vendar je vlogo za povračilo možno vložiti najpozneje do 15. decembra 2020.

Delodajalcem, ki izpolnjujejo vse zakonske pogoje, bo ZRSZ v petnajstih dneh od prispetja popolne vloge izdal Sklep o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače.

Sorodne objave

Novice