UKREP ČAKANJA NA DELO PODALJŠAN: VLOGE SE ŽE LAHKO ODDAJAJO

UKREP ČAKANJA NA DELO PODALJŠAN: VLOGE SE ŽE LAHKO ODDAJAJO

UKREP ČAKANJA NA DELO PODALJŠAN: VLOGE SE ŽE LAHKO ODDAJAJO

Od danes, 5. februarja, se lahko zopet oddajajo vlogo za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

Danes, 5. 2. 2021, je začel veljati Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP). Tako imenovani PKP8 zagotavlja podlago za vnovično oddajo vlog in prinaša kar nekaj sprememb pri povračilu nadomestila plače za začasno čakanje na delo. 

Do spremembe je prišlo pri pogojih za upravičenost, Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje lahko po novem uveljavljajo delodajalci, ki so bili registrirani do 31.12.2020 ter zaposlenim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi epidemije ali posledic epidemije. Do povračila nadomestila plače so upravičeni, če jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020.

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljajo delodajalci, ki imajo na dan predložitve vloge plačane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti ter predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let. Ravno tako delodajalci na dan predložitve vloge ne smejo biti v stečajnem in likvidacijskem postopku.

Delavec se v času začasnega čakanja na delo lahko vrne na delo do sedem dni v tekočem mesecu. Ne pozabite, delodajalec mora o tem predhodno obvestiti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Delodajalec, ki prejema povračilo izplačanih nadomestil plače, mora delavcem v zakonskem roku izplačati nadomestilo plače. Prav tako ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo. V času prejemanja nadomestila tudi ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcu, ki ga je napotil na začasno čakanje na delo, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov.

ZNESEK DELNEGA POVRAČILA PLAČE

Zaposlene se lahko napoti na začasno čakanje na delo najdlje za obdobje do 30. 4. 2021.  Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80 osnove, ki pa ne sme biti nižja od minimalne plače.

Višina delnega povračila izplačanega nadomestila znaša 80 % bruto I nadomestila in je omejena z višino povprečne mesečne plače v RS za mesec oktober 2020 (1.821,44 eur). Delodajalec ima možnost uveljavljati 100% bruto I povračila izplačanega nadomestila plače, če skupni znesek javnih sredstev, prejetih skladno s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči v podpro gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 ni presegel 1.800.000 eurov na posamezno podjetje. Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače je v tem primeru omejena z višino povprečne mesečne plače v RS. Možnost 80-odstotnega ali 100-odstotnega povračila nadomestila izbere delodajalec ob oddaji vloge.

Če je delodajalcu zaradi epidemije s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti, se mu povrne 80% oz. 100% nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II). Navedeni podatke se bo ZRSZ sporočil ob oddaji zahtevka za povračilo nadomestila.

ODDAJA VLOG

Vlogo za delno povračilo nadomestila plače delodajalec odda elektronsko na ZRSZ, na Portalu za delodajalce. Vlogi se priložijo pisne odredbe.

Vlogo mora delodajalec oddati najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih. Pozor, če ste zaposlene napotili na začasno čakanje že pred uveljavitvijo zakona PKP8, v obdobju od 1. 2. 2021, morate vlogo oddati v 8 dneh od začetka veljavnosti zakona, najkasneje do 15. 2. 2021.

ČAKANJE NA DELO 16. – 31. 1. 2021

Delodajalci so lahko vlogo za čakanje na delo na ZRSZ vložili le do 15. 1. 2021. PKP8 določa, da bo lahko delodajalec vlogo za čakanje na delo, če je delavce nanj napotil od 16. -31. 1. 2021 dalje, vložil v 8 dneh od uveljavitve PKP8, torej do 15.2.2021. Vlogo delodajalec odda posebej za obdobje od 16. 1. 2021 do 31. 1. 2021 in posebej za obdobje po 1. 2. 2021. Za to obdobje je delodajalec lahko upravičen le do povračila nadomestila plače v višini bruto I.

Sorodne objave

Novice