UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU ZA SAMOZAPOSLENE

UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU ZA SAMOZAPOSLENE

V tokratnih informacijah najdete vse ukrepe za samozaposlene, ki so določeni v interventnih zakonih z dne 20.3. in 2.4.2020 in so namenjeni blažitvi posledic širjenja novega koronavirusa.

IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODOKA

Zakon uvaja izredno pomoč samozaposlenim, pri katerih je samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, v obliki temeljnega dohodka. Do izplačila temeljnega dohodka ne bo upravičena oseba, ki ima na dan uveljavitve zakona neporavnane zapadle davčne obveznosti.

Samozaposleni bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo imeli upad prihodkov v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %. Za april bodo prejeli po 700 evrov in za maj 700 evrov, , če bodo imeli upad prihodkov v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %.

Na FURS bo treba poslati posebno izjavo, ki bo prek eDavkov (na spletu ali mobilni aplikaciji) na voljo od 14.4.2020 dalje. Skrajni rok za oddajo izjave je 31.5.2020:

  • če bo izjava vložena do 18.4.2020 za marec, bo nakazan denar na TRR 25.4.2020,
  • če bo izjava vložena od 19.4. do 30.4.2020 za marec ali april ali marec in april skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.5.2020,
  • če bo izjava vložena od 1.5. do 31.5.2020 za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.6.2020.

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ne bo dosežen, bo moral upravičenec v letu 2020 vrniti celotno pomoč.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV

Država bo za samozaposlene, pri katerih je samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, krila tudi vse prispevke za socialno varnost. Oprosti se lahko prispevke za marec od 13.3.2020 dalje (ki zapadejo v plačilo 20.4.), april (ki zapadejo v plačilo 20.5.) in za maj (ki zapadejo v plačilo 20.6.).

Na FURS bo treba poslati posebno izjavo. (ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka). Če želite oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, morate izjavo prek eDavkov poslati do 30.4., za majske prispevke izjavo pošljete do 31.5. Pogoji za oprostitev so isti kot pri dodelitvi mesečnih temeljnih dohodkov. Do oprostitve prispevkov ne bo upravičena oseba, ki ima na dan vložitve izjave neporavnane zapadle obveznosti do države.

ODLOG PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST SAMOZAPOSLENIH

Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, je zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo treba vlagati vloge. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Lahko pa jih plača tudi prej. Na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.I

Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ni poravnal do 6. 4. 2020.

ODSOTNOSTI OD DELA ZARADI BOLEZNI, POŠKODBE SE REFUNDIRAJO OD PRVEGA DNE ZADRŽANOSTI

Zavod za zdravstveno zavarovanje bo refundiral vse odsotnosti od dela samozaposlenih zaradi bolezni ali poškodb od prvega dne zadržanosti od dela. To bo veljalo za vse odsotnosti od dela zaradi bolezni in poškodbe od uveljavitve zakona (11.4.2020) do 31.5.2020. Zavod bo zneske povrnil v 30 dneh po predložitvi zahtevka za refundacije.

DAVKI

ROK ZA ODDAKO OBRAČUNA DOHODKA IZ DEJAVNOSTI

Rok za oddajo letnega obračuna DohDej se iz 31.3.2020 prestavi na 1.6.2020. Rok za plačilo obveznosti ostaja 30 dni od oddaje obračuna.

OPROSTITEV PLAČILA AKONTACIJ DOHODNINE

Ne plača se obroka akontacije dohodnine, ki zapadeta v plačilo 10.5. in 10.6.2020 (obrok, ki zapade v plačilo 10.4.2020 mora zavezanec poravnati). To ne pomeni, da bodo neplačani obroki odpisani, ampak se bodo šteli za ne plačane.

Če je samozaposleni davčni obračun iz dohodka iz dejavnosti za leto 2019 oddal do 31. 3. 2020, mora marčevsko akontacijo poravnati do 10.4.2020. Če bo obračun oddal v aprilu, bo marčevsko akontacijo plačal 11.5.2020, če bo obračun oddal maja ali najpozneje 1. junija 2020 (ko se izteče rok za oddajo), pa bo moral marčevsko akontacijo poravnati do 10.6.2020.

 VLOGA ZA ZNIŽANJE AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI

Samozaposleni lahko za akontacijo dohodnine v ostalih mesecih vloži vlogo za znižanje predhodne akontacije davka (kot lastni dokument preko eDavkov ali po elektronski pošti). V času trajanja interventnega zakona je k vlogi za spremembo akontacij potrebno priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

ODLOG ALI OBROČNO PLAČILO DAVKOV ZARADI EPIDEMIJE BOLEZNI COVID 19

Samozaposleni lahko na podlagi vloge zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma obročno plačilo v največ 24 mesečnih obrokih, za ta čas pa se zavezancu ne bodo obračunale obresti. Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije davka od dohodka iz dejavnosti in davčni odtegljaj (ne velja za prispevke za socialno varnost).

Zavezanec odda vlogo preko eDavkov kot lastni dokument ali po pošti oz. na elektronski naslov finančnega urada, kjer je vpisan v davčni register. Obrazec najdete tukaj. Davčni organ odloča o odlogu oziroma plačilu davkov v roku osmih dni od dneva prejema vloge.

Sorodne objave

Novice