UVAJA SE REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV (eRDL)

UVAJA SE REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV (eRDL)

Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je pričel veljati 19. novembra 2016 je uvedel Register dejanskih lastnikov (RDL) , ki ga bo upravljal in vzdrževal AJPES. Register dejanskih lastnikov bo omogočal zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov.

Poslovni subjekti, navedeni v nadaljevanju, so dolžni do 19.11.2017 ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastniku, v register dejanskih lastnikov pa morajo dejanskega lastnika vpisati do 19.1.2018. Spletna aplikacija za vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov v RDL (eRDL) bo uporabnikom na voljo od 19.11.2017 dalje. V Računovodski družbi Nucleus plus vam lahko pomagamo pri oddaji obrazcev, lahko pa jih v dogovoru in z vašo pomočjo tudi izpolnimo in oddamo.

V Register dejanskih lastnikov bodo morali vpisati podatke naslednji poslovni subjekti:

  • gospodarske družbe in zadruge;
  • neprofitne organizacije: društva, zavodi, politične stranke, verske skupnosti, ustanove;
  • drug poslovni subjekt, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu;
  • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.

Podatkov o svojem dejanskem lastniku ne bo potrebno vpisati samostojnim podjetnikom posameznikom, drugim posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (odvetnikom, notarjem, zasebnim zdravstvenim delavcem ipd.), enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo, kadar je lastnik fizična oseba, in neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom. Poleg navedenih se v Register ne bo treba vpisati gospodarskim družbam na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (eRDL) od 19.1.2018 dalje. Javni podatki o dejanskih lastnikih (ime, naslov prebivališča in višina lastniškega deleža) bodo brezplačno dostopni vsem uporabnikom portala AJPES. Dostop do ostalih podatkov o dejanskih lastnikih pa bodo imele le določene organizacije (banke, zavarovalnice, leasing hiše, borznoposredniške družbe, revizijske družbe, računovodski servisi, davčni svetovalci…) in organi odkrivanja in pregona, sodišča in nadzorni organi. Le ti bodo tako lahko preverili, ali je določena oseba dejanski lastnik poslovnega subjekta in dejanski lastnik katerega podjetja je določena oseba.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice