V KAKŠNI OBLIKI JE LAHKO IZPLAČANA PLAČA

V KAKŠNI OBLIKI JE LAHKO IZPLAČANA PLAČA

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače in morebitnih drugih vrst plačil. Plača mora biti vedno izplačana v denarni obliki, izplačilo v obliki bonov, stvari ali na druge podobne nedenarne načine ni dopustno. Celotno plačo, ki pripada delavcu, je vedno treba izplačati z nakazilom na bančni račun delavca, gotovinsko plačilo ni dopustno. Tudi druge pravice, ki jih zakon določa v denarni obliki (npr. regres za letni dopust, odpravnina ob upokojitvi ipd.), je treba v višini, določeni z zakonom, izplačati tako, kot se glasijo, torej v denarni obliki (EUR) in jih ni dopustno izplačevati v bonih ali drugih nedenarnih oblikah.

Pri drugih vrstah plačil, ki jih zagotavlja kolektivna pogodba, pa je s kolektivno pogodbo lahko predvidena tudi nedenarna oblika. Ta plačila se lahko izplačajo tudi v naravi, v bonih, stvareh in podobno. Taki primeri so udeležba v dobičku, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic podjetja, če je tako določeno, ali pa regres za letni dopust nad zakonsko določenim denarnim zneskom, za katerega kolektivna pogodba lahko predvidi tudi izplačilo v nedenarni obliki. Odločilno je, kako kolektivna pogodba ureja različna druga plačila do katerih so upravičeni delavci. Če kolektivna pogodba navedeno pravico delavcev določa v denarni obliki, potem jo je posamezni delodajalec, ki ga zavezuje ta kolektivna pogodba, dolžan izplačati v denarni obliki. Če pa kolektivna pogodba za določeno dodatno plačilo, do katerega so upravičeni delavci, določa nedenarno obliko, potem se ga izplača v takšni nedenarni obliki, kot je dogovorjena s kolektivno pogodbo.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice