VLADA SPREJELA PROTIKORONA UKREPE ZA POMOČ PREBIVALSTVU IN GOSPODARSTVU

VLADA SPREJELA PROTIKORONA UKREPE ZA POMOČ PREBIVALSTVU IN GOSPODARSTVU

Vlada RS je v soboto sprejela Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru po nujnem postopku. Predlog zakona bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike. Ukrepi iz tega zakona bodo veljali, če bo parlament zakon potrdil, od 1. aprila do 31. maja letos z možnostjo podaljšanja vseh predvidenih ali zgolj nekaterih  do 30. junija. Nekateri ukrepi bodo veljali tudi retroaktivno za čas od razglasitve epidemije 13. marca.

V nadaljevanju vam predstavljamo ukrepe, ki bodo veljali za gospodarske družbe in samozaposlene. Navodila in podrobnejša pojasnila vam bomo posredovali takoj, ko jih objavijo pristojne institucije. Ker zakon še ni veljaven, informacij ne dajo.

POVRAČILO NADOMESTIL PLAČ DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO IN DELAVCEM ODSOTNIH ZARADI VIŠJE SILE

Do povračila nadomestil plač bodo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč. Ukrepa ne bodo mogli uveljavljati delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost.

Višina nadomestila plače delavcem, ki so na začasnem čakanju na delu ali ne morejo opravljati dela zaradi višje sile (zaprtje vrtcev, šol, nedelovanje javnega prevoza) bo znašala 80 % povprečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Nadomestilo plače pa ne bo smelo biti nižje od minimalne plače in ne višje od povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Država bo delodajalcem povrnila izplačano nadomestilo, oproščeni pa bodo tudi plačila vseh prispevkov za socialno varnost. Nadomestilo bo v celoti plačano za april in maj; prispevke za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače za čakanje na delo iz obeh razlogov plača država že od 13.3.2020 .

 Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače se bo uveljavljalo z vlogo, ki se jo bo vložilo v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod sporoča, da bo predvidoma od srede 1.4.2020 preko Portala za delodajalce ZRSZ možno oddati vloge za povračilno nadomestila plač iz poslovnih razlogov. Navodil in obrazcev še niso objavili. Če na portalu še niste registrirani, postopek čimprej naredite. Sporočajo pa tudi, da bodo, ker predlog novega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo predvideva ugodnejšo obravnavo vlog za povračilo nadomestil iz poslovnega razloga kot ZIUPPP, te vloge obravnavali, ko bo uveljavljen predlog novega zakona, saj bo tako za vlagatelje ugodneje. 

Rok za oddajo vlog po predlaganem novem zakonu je osem dni od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja 2020. Delodajalec, ki je napotil delavce na začasno čakanje na delo oziroma pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo tega zakona, lahko uveljavi pravico do nadomestila plače za obdobje od 1. aprila 2020 dalje, če bo vložil vlogo na Zavod za zaposlovanje v osmih dneh od uveljavitve tega zakona in izpolnjuje vse pogoje za uveljavitev pravice.

NADOMESTILA PLAČ DELAVCEM, KI SO ODSOTNI OD DELA ZARADI BOLEZNI, SE REFUNDIRAJO OD PRVEGA DNE ODSOTNOSTI

Zavod za zdravstveno zavarovanje bo refundiral vse odsotnosti od dela zaradi bolezni ali poškodb od prvega dne zadržanosti od dela. To bo veljalo za vse odsotnosti od dela zaradi bolezni in poškodbe od uveljavitve zakona do 31.5.2020. Zavod bo zneske povrnil delodajalcem v 60 dneh po predložitvi zahtevka za refundacije.

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE TER KRIZNI DODATEK ZA ZAPOSLENE, KI PREJEMAJO PLAČO

 Delodajalec bo oproščen plačila prispevka zavarovanca in plačila prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce v delovnem razmerju, in sicer za plačilo teh prispevkov za delo v mesecu aprilu in maju 2020. Oprostitev bo veljala za tiste zavarovance, ki še naprej opravljajo delo in prejemajo plačo, prav tako pa se le-ta delodajalcu prizna tudi za čas, ko so zaposleni na dopustu.

Delodajalci, ki so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo vsakemu zaposlenemu, ki dela, izplačal mesečni krizni dodatek v višini 200 eur, če bo njegova zadnja izplačana mesečna plača nižja od trikratnika minimalne plače.

OPROSTITEV PLAČIL AKONTACIJ DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Davčni zavezanci so oproščeni plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju od uveljavitve tega zakona do 31.5.2020. To ne pomeni, da bodo neplačani obroki odpisani, ampak se bodo šteli za ne plačane.

SAMOZAPOSLENI

Zakon uvaja izredno pomoč samozaposlenim v obliki temeljnega dohodka. Do te pomoči bodo upravičen tisti, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %. Za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Samozaposlenim, ki bodo vložili izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, bo FURS nakazal mesečni temeljni dohodek do 25. aprila 2020.

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ne bo dosežen, bo moral upravičenec vrniti celotno pomoč.

Država bo krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost za mesec april in maj. Samozaposlenim tudi ne bo potrebno plačati obrokov akontacije dohodnine za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. maja 2020. To ne pomeni, da bodo neplačani obroki odpisani, ampak se bodo šteli za ne plačane.

Zavod za zdravstveno zavarovanje bo refundiral vse odsotnosti od dela samozaposlenih zaradi bolezni ali poškodb od prvega dne zadržanosti od dela. To bo veljalo za vse odsotnosti od dela zaradi bolezni in poškodbe od uveljavitve zakona do 31.5.2020. Zavod bo zneske povrnil v 30 dneh po predložitvi zahtevka za refundacije.

 DRUŽBENIKI – POSLOVODJE, KI SO ZAVAROVANE NA ZAVAROVALNI PODLAGI 040

Družbeniki, ki so poslovodne osebe v gospodarski družbi in so zavarovani na podlagi 16. člena ZPIZ-2 (zavarovalna podlaga 040) so tudi upravičeni do pomoči v obliki temeljnega dohodka. Pogoji za pridobitev so enaki kot pri samozaposlenih. Tudi oni bodo lahko uveljavljali oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za april in maj.

 

Sorodne objave

Novice