ZAHTEVEK ZA ZNIŽANJE AKONTACIJ DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB ALI DAVKA OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI

ZAHTEVEK ZA ZNIŽANJE AKONTACIJ DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB ALI DAVKA OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI

Plačevanje in akontiranje davka od dohodka pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti opredeljuje Zakon o davčnem postopku. Akontacijo davka davčni zavezanec izračuna tako, da upošteva davčno osnovo po davčnem obračunu za preteklo leto in uporabi stopnje, ki veljajo za tekoče leto. Če davčni zavezanec ugotovi, da je izračunana akontacija glede na pričakovani poslovni izid leta previsoka, ima skladno z Zakonom o davčnem postopku možnost zaprositi davčni organ za znižanje.

Zahtevek za znižanje akontacij lahko davčni zavezanec vloži kadarkoli. Zahtevek pa mora vložiti najkasneje 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije (obroki dospejo zadnji dan v mesecu), katerega že želi plačati v nižji višini. Če davčni zavezanec želi plačati majsko akontacijo, ki zapade 31.5., v nižjem znesku, mora oddati vlogo najkasneje do 30.4.

Zahtevku mora priložiti:

  • davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge (dejanski podatki od npr.: 1.1.-31.3.),
  • bilanco stanja za tekoče davčno obdobje (dejanski podatki od npr.: 1.1.-31.3.),
  • izkaz poslovnega izida za tekoče davčno obdobje (dejanski podatki od npr.: 1.1.-31.3.),
  • oceno davčne osnove za tekoče leto (ocena za celo leto),
  • oceno izkaza poslovnega izida za tekoče leto (ocena za celo leto),
  • podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove oziroma obrazložitev razlogov.

O zahtevi odloči davčni organ v 15 dneh, ki o odločitvi obvesti zavezanca z odločbo.

Če boste zaprosili za zmanjšanje akontacij, nas takoj pokličite in bomo skupaj pripravili vso potrebno dokumentacijo.

Sorodne objave

Novice