Zaključevanje leta in letna inventura 2023

Zaključevanje leta in letna inventura 2023

Zaključevanje leta in letna inventura 2023

 

ZAKLJUČEVANJE LETA 2023

Ob zaključevanju leta 2023 bodite pozorni na:

 1. Številčenje izdanih računov za opravljene storitve/dobave blaga v/za leto 2023 se nadaljuje, kljub temu, da so računi izdani z datumom v začetku leta 2024;
 2. Številčenje za 2024 naj se začne s prvimi opravljenimi storitvami/dobavami blaga, ki se nanašajo na leto 2024;
 3. Prosimo za čimprejšnjo dostavo dokumentacije za leto 2023.

 

LETNA INVENTURA – POPIS 2023

Pred izdelavo računovodskih izkazov za poslovno leto je vsak podjetnik in družba po predpisih dolžan/dolžna uskladiti podatke zapisane v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem, ki pa se ugotavlja s popisom sredstev in obveznosti do virov sredstev oziroma t.i. inventuro.

Redni letni popis se izvrši enkrat letno.

Postopek inventure:

 1. Sklep o inventurni komisiji. Predsednik oz. direktor organizacije najprej s sklepom imenuje inventurno komisijo, ter ji naloži popis stanja sredstev in obveznosti z namenom uskladitve stanja v knjigovodskih listinah.
 2. Člani inventurne komisije Predsednik inventurne komisije ne sme biti zadolžen za sredstva, ki se popisujejo. Člani popisnih komisij so zaposleni.
 3. Popisna komisija ter področje njihovega dela: Popis izvaja popisna komisija, ki naj bi vključno s predsednikom imela vsaj tri člane.

Med področja dela popisnih komisij štejemo:

 • ugotavljanje, merjenje, preštevanje, natančnejše opisovanje sredstev ter vpisovanje teh podatkov v popisne liste,
 • vpisovanje sprememb, nastalih med dnevom popisa in določenim datumom, pod katerim se popis opravlja,
 • vpisovanje dejanskega stanja v popisne liste,
 • ugotavljanje razlik med stanjem, ugotovljenim s popisom, in knjigovodskih stanjem,
 • dajanje predlogov kako se te razlike likvidirajo in knjižijo,
 • podpisovanje popisnih listin,
 • popisni listi ne smejo vsebovati podatkov o količinah!

Članom popisnih komisij mora biti delo omogočeno, v času popisa naj se jih razbremeni drugih obveznosti.

 1. Poročilo mora vsebovati

Po opravljenem popisu mora popisna komisija pripraviti poročilo o opravljenem delu ter o ugotovljenih razlikah (primerjati dejansko stanje od knjigovodskega stanja) in ga, podpisanega s strani vseh članov komisije, posredovati vodstvu, ta pa kasneje računovodstvu.

 1. Obravnavanje poročila o popisu

Organ upravljanja organizacije obravnava zbirno poročilo o popisu ter s sklepi odloči o načinu likvidacije ugotovljenih primanjkljajev oziroma presežkov materialnih in drugih vrednosti, odpisu in uničenju neuporabnih in zastarelih sredstev, odpisu terjatev, prodaji neuporabnih, zastarelih in poškodovanih sredstev in drugem, povezanem z ugotovitvami popisne komisije, ter določi osebe, ki so odgovorne za ugotovljene primanjkljaje in presežke.

Potrebno je poudariti, da je popis potrebno izvršiti za:

 • vsa osnovna sredstva in drobni inventar,
 • vsa denarna sredstva (tako na bančnem računu kot gotovino v blagajni),
 • vse zaloge,
 • vse terjatve,
 • vse obveznosti,

Praviloma se popis opravlja enkrat letno proti koncu leta.

Sorodne objave

Novice