Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)

 

V Uradnem listu št. 29/2022, z dne 4. 3. 2022 je bila objavljena Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE), ki je stopila v veljavo 5. marca 2022.

 Pomoč gospodarstvu

Pomoči je upravičena pravna ali fizična oseba, ki:

  • je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 in
  • ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Upravičenec, ki je ustanovljen po 1. januarju 2021, rast stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021 oceni na podlagi nastalih stroškov energije v letu 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021.

Višina pomoči se določi glede na dejansko velikost čistih prihodkov od prodaje v letu 2019 in glede na delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih v letu 2019, in sicer za vse subjekte, ki ločeno poročajo postavko stroški energije (AOP 132 oziroma konto 402 pri fizičnih osebah).

Čiste prihodke od prodaje in delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih upravičenec, ustanovljen

  • do vključno 1. januarja 2019, določi na podlagi podatkov za leto 2019
  • po 1. januarju 2019 do vključno 1. januarja 2020, določi na podlagi podatkov za leto 2020,
  • po 1. januarju 2020 do vključno 1. januarja 2021, določi na podlagi podatkov za leto 2021,
  • po 1. januarju 2021, določi na podlagi podatkov za leto 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021.

Več o pogojih najdete v 2. členi ZUOPDCE.

Izplačilo pomoči

Izjavo bo upravičenec predložil preko informacijskega sistema Finančne uprave (eDavki) Obrazec “NF-IzjavaEnerg” bo dostopen le na eDavkih predvidoma konec marca 2022.

Ko bo obrazec na eDavkih na voljo, bo FURS javnost o tem obvestil. FURS

Rok za oddajo vloge je 15. april 2022!

Finančna uprava bo izplačila izvedla v enkratnem znesku 5. maja 2022.

Vračilo pomoči

Če upravičenec pomoči naknadno ugotovi, da je zahteval previsok znesek pomoči ali da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, o tem obvesti FURS najpozneje do roka za:

  • predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 oziroma
  • obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2022, oziroma
  • predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2022 oziroma
  • predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta.

Upravičenec vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Vračilo pomoči je mogoče vrniti tudi v šestih mesečnih obrokih, pri čemer je potrebno oddati zahtevo na FURS.

Ukrepi na davčnem področju

 Podaljšal se je rok oddaje davčnega obračuna od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodka pravnih oseb ter letnega poročila na AJPES. Obračuni in letna poročila se oddajo najpozneje do 30. aprila 2022 za leto 2021.

Prav tako se podaljšuje rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer do 30. aprila 2022.

Vir

Sorodne objave

Novice